Динисторы цена
DB3 —  6 28 — 36v   2а
DB4 —  7 35 — 45v   2а
DB6 —  8 56 — 70v   2а
   
Тиристоры цена
BT151-800 — 40 7,5a  800v 
BT145-600E — 65 16a   600v  
   
Симисторы цена
BT131-600 — 15    1 a   600 v      3mA
BT136-800E — 40    4 a   800 v
BT137-800E — 50    8 a   800 v
BT138-800E — 60 12 a   800 v
BT139-800E — 70 16 a   800 v
BTA12-600B — 55 12 a   600 v    35mA    
BTA12-800B — 60 12 a   800 v    35mA
BTA16-800B — 70 16 a   800 v    50mA
BTA216-800B — 75 16 a   800 v    50mA
BTA24-800B — 90 25 a   800 v    50mA
BTA41-800B — 180 40 a   800 v    50mA
   
BTA216-800B = BTB16-800BW